Sunday, June 07, 2015

Chen Laojia Yi Lu1.     Opening Form (Yu Bei Shi)
起式
2.     Buddha's Warrior Attendant Pounding Mortar (Jin Gang Dao Zhui)
金刚捣碓
3.     Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)
揽扎衣
4.     Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
六封四闭
5.     Single Whip (Dan Bian)
单鞭
6.     Buddha's Warrior Attendant Pounding Mortar (Jin Gang Dao Zhui)
金刚捣碓
7.     White Crane Spreading Wings (Bai He Liang Chi)
白鹤亮翅
8.     Diagonal Posture (Xie Xing)
斜形
9.     Brushing Knees  (Lou Xi)
搂膝
10.   Stepping to Both Sides (Ao Bu)
坳步
11.   Diagonal Posture (Xie Xing)
斜形
12.   Brushing Knees (Lou Xi)
搂膝
13.   Stepping to Both Sides (Ao Bu)
坳步
14.   Punching with Hidden Fist  (Yan Shou Hong Quan)
掩手肱拳
15.   Buddha's Warrior Attendant Pounding Mortar (Jin Gang Dao Zhui)
金刚捣碓
16.   Flinging Body (Pie Shen Quan)
撇身拳
17.   Green Dragon Coming Out of Water (Qing Long Chu Shui)
青龙出水
18.   Double Pushing Hands (Shuang Tui Shou)
双推手
19.   Fist Under Elbow (Zhou Di Kan Quan)
肘底看拳
20.   Whirling the Arms (Dao Juan Hong)
倒卷肱
21.   White Crane Spreading Wings (Bai He Liang Chi)
白鹤亮翅
22.   Diagonal Posture (Xie Xing)
斜形
23.   Flashing the Arm (Shan Tong Bei)
闪通背
24.   Punching with Hidden Fist  (Yan Shou Hong Quan)
掩手肱拳
25.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
六封四闭
26.   Single Whip (Dan Bian)
单鞭
27.   Cloud Hands (Yun Shou)
云手
28.   High Pat on Horse (Gao Tan Ma)
高探马
29.   Brushing the Right Foot (You Cha Jiao)
右擦脚
30.   Brushing the Left Foot (Zuo Cha Jiao)
左擦脚
31.   Kicking With the Left Heel (Zuo Deng Yi Gen)
左蹬一跟
32.   Stepping to Both Sides (Ao Bu)
坳步
33.   Punching the Ground (Ji Di Chui)
击地捶
34.   Kicking with Two Heels (Ti Erh Qi)
翻身二起脚
35.   Protecting the Heart (Hu Xin Quan)
护心拳
36.   Whirlwind Foot (Xuan Feng Jiao)
旋风脚
37.   Kicking with the Right Heel  (You Deng Yi Gen)
右蹬一跟
38.   Punching with Hidden Fist  (Yan Shou Hong Quan)
掩手肱拳
39.   Small Capturing (Xiao Qin Da)
小擒拿
40.   Embracing Head and Pushing Mountain (Bao Tou Tui Shan)
抱头推山
41.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
六封四闭
42.   Single Whip (Dan Bian)
单鞭
43.   Forward Trick (Qian Zhao)
前招
44.   Backward Trick (Hou Zhao)
后招
45.   Parting the Wild Horse's Mane (Ye Ma Fen Zong)
野马分鬃
46.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
六封四闭
47.   Single Whip (Dan Bian)
单鞭
48.   Jade Maid Works Shuttles (Yu Nu Chuan Suo)
玉女穿梭
49.   Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)
揽扎衣
50.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
六封四闭
51.   Single Whip (Dan Bian)
单鞭
52.   Cloud Hands (Yun Shou)
云手
53.   Waving Double Lotus Shake Foot and Stretch Down (Bai Jiao Die Cha)
摆脚跌叉
54.   Golden Rooster Standing on One Leg (Jin Ji Du Li)
金鸡独立
55.   Whirling the Arms (Dao Juan Hong)
倒卷肱
56.   White Crane Spreading Wings ( Bai He Liang Chi)
白鹤亮翅
57.   Diagonal Posture (Xie Xing)
斜形
58.   Flashing the Arm (Shan Tong Bei)
闪通背
59.   Punching with Hidden Fist  (Yan Shou Hong Quan)
掩手肱拳
60.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
六封四闭
61.   Single Whip (Dan Bian)
单鞭
62.   Cloud Hands (Yun Shou)
云手
63.   High Pat on Horse (Gao Tan Ma)
高探马
64.   Crossed Feet (Shi Zi Jiao)
十字脚
65.   Punching the Groin (Zi Dang Chui)
指裆捶
66    Ape Presenting Fruit (Bai Yuan Xian Guo)
白猿献果
67.   Single Whip (Dan Bian)
单鞭
68.   Nimble Dragon Descends (Que Di Long)
雀地龙
69.   Stepping Forward to Form the Seven Star (Shang Bu Qi Xing)
上步七星
70.   Stepping Back to Ride the Tiger (Tui Bu Kua Hu)
下步跨虎
71.   Turn Back and Wave Double Lotus (Zhuan Shen Shuang Bai Lian)
双摆莲
72.   Head On Cannon Fist (Dang Tou Pao)
当头炮
73.   Buddha's Warrior Attendant Pounding Mortar (Jin Gang Dao Zhui)
金刚捣碓
74.   Closing Form (Shou Si)
太极收势


No comments: